學生宿舍 Kí túc xá

Chi phí vv

■Chi phí Ký túc xá [Phí này tính trên một học sinh/Tiền điện ga tính riêng theo thực tế sử dụng] ※Tùy theo từng loại phòng số tiền sẽ khác nhau

Loại phòng Tiền thuê mỗi tháng Tiền nước
Phòng 1 người
33,000~36,000 yen 3,000~4,500 yen
Phòng 2~3 người 12,000~16,000 yen 2,500~3,000 yen

・Số tiền phải nộp trước khi vào ký túc xá[Tính trên một học sinh]※Tùy loại phòng số tiền sẽ khác nhau

Loại phòng
Các loại phí vào phòng
Tiền phòng 3 tháng
Tổng cộng
Phòng 1 người 109,000~115,000 yen 99,000~108,000 yen 208,000~223,000 yen
Phòng 2~3 người 72,000~77,000 yen 36,000~48,000 yen 108,000~125,000 yen

Bản kê các loại phí vào phòng

  Phòng một người Phòng 2~3 người
Phí vào phòng(Không hoàn lại)
khoảng 20,000 yên
khoảng 15,000 yên
Phí bảo hiểm
khoảng 80,000~86,000 yên
khoảng 48,000~53,000 yên
Chăn, gối, đệm
khoảng 9,000 yên
khoảng 9,000 yên
Tổng cộng ~khoảng 115,000 yên ~khoảng 77,000 yên

Phí bảo hiểm・・・Khi rời khỏi phòng sau khi trừ đi phí tân trang, vệ sinh phòng, tiền bảo hiểm hỏa hoạn, phí cho công ty bất động sản, còn dư sẽ trả lại cho học sinh
Tiền nhà・・・Sau 3 tháng, học sinh tự chuyển khoản đóng tiền nhà mỗi tháng hoặc tiền nhà sẽ tự động được trừ vào tài khoản của học sinh

Loại phòng

  • SEAFOREST (2 người/phòng)
    SEAFOREST (2 người/phòng)
    Mở cửa ra trước mắt là biển!!